ලියුමකට කළ හැකි දේ

8a05f7dbd2d54d0c3e2e9ce0a7351b52

ලියුමකට
මාව විසාල බෝට්‍ටුවක බහා
පා කරන්න පුළුවන් විට
ලියුමකට මාව ඔන්චිල්ලාවක තබා
පද්දන්න පුළුවන් විට
කොයි තරම් සැනසීමක්ද
හැම අකුරක්ම අදුනන එක මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ලියුමකට කළ හැකි දේ"

Trackbacks

  1. [...] ලියුමකට කළ හැකි දේ [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com