පින්තූරයක් වෙන්න

87714cd64fd85a06faa9469e056246aa

ආදරය ඇති කෙනෙකු ළඟ
පින්තූරයක් වෙන්න

දුක්බර මුහුණකටත්
සියුම් සිනා ඉරක් පෙන්වන්න
මදක් අවුල්වුණ කොණ්ඩය
පැති පෙනුමකින් පිළිවෙල කරන්න
ඒත් මදි නම් මාව කළු සුදු කරන්න
වර්ණවත් දුකක් අඳුරු පාටින් හංගන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පින්තූරයක් වෙන්න"

Trackbacks

  1. [...] පින්තූරයක් වෙන්න [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com