පුපුරා යන්නට පෙර ජීව බෝම්බය

10570456_10154480333465472_1149862577114983504_n

අතිරික්ත කාලය
අවසන්ය
වසර කිහිපයකි මා සන්තක
නාස්ති කළ නොහැක
මඟහැරෙනු කැමැත්තෙන්
පුපුරා යන්නට පෙර ජීව බෝම්බය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පුපුරා යන්නට පෙර ජීව බෝම්බය"

Trackbacks

  1. [...] පුපුරා යන්නට පෙර ජීව බෝම්බය [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com