ශීතාගාරයක පැය අටක්

1926692_10153832756895472_1054773289_n

ශීතාගාරයක පැය අටක් ගෙවන
අයිස් ලූ මසුන්ය අප
හුස්ම ගත්තේ කරමලිනි උනුන
සඟවනු තරම් වටිනා දේ
සන්තකද මා ළඟ
ඇස් අග නලියන මේ කඳුළ
මහත් වැස්සකය වැ‍ටුණේ බිමට

රිදුණු තැන්
නොපෙනෙන විටම
මේ දැනුත්
ඉතා ගැඹුරු ශීතාගාර කුටියකය මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ශීතාගාරයක පැය අටක්"

Trackbacks

  1. [...] ශීතාගාරයක පැය අටක් [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com