සිඹ බලන්නම ඕනෑ

10547499_10154449814580472_4106958136324416766_n

ඔබට එන්න බැරි තැනක
සිඹ බලන්නම ඕනෑ
සුවඳක් තිබෙන

පසුව කියමි:

පොඩි ගහක
හදිසියේ පිපුණ මලක

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "සිඹ බලන්නම ඕනෑ"

Trackbacks

  1. [...] සිඹ බලන්නම ඕනෑ [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com