හුස්ම හිර කර කර

© Monro

වියළි කැස්සක්ව
හුස්ම හිර කර කර
රැයෙත්-දවාලෙත්
ඔබ ඉන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "හුස්ම හිර කර කර"

  1. Gossip Lanka Sinhala News
    31/08/2014 at 9:48 pm Permalink

    ලස්සණයි.. පොඩ්ඩක් දිගට ලිව්වා නම් මරැ..

Trackbacks

  1. [...] හුස්ම හිර කර කර [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com