ලොකු ගසකට

46ac51e5752effd247d84896b7fce608

අතු පතර ප්‍රමාණෙට පහළට විසුරවගෙන
මුල් ක්‍රමානුකූලව පොළොවට යවාගෙන
ඔහු හිටියෙ
හැම වෙලාවෙම මල් පුබුදමින්
ඒවා පරවීම ප්‍රමාද කරවමින්

ඉතාම කෙසඟව
දුරින් දුරට මුල් තියාගෙන
අපි උන්නෙ මල් ගැන සැකෙන්
පුබුදම්දෝ කියා අසමින්
ඔබ උන්නෙ සිනාසලමින්
කිසිත් නොකියමින්
අපි දිහාටම ලොකු මල් විසි කරමින්

වසක්,දෙවසක් ඇවෑමෙන්
ලොකු මල්ය පොඩි මල්ය නොතකමින්
මුල් කිහිපයක් ගලවමින්
මැළවුණු මලක්-දෙකක් වඩා ගනිමින්
දිය ඉසිමින්
සිටිය බව මතකය

හදිසියක් නැති වෙන්න ඕනෑය
ඔබේ මුල් යළි සවි වෙන්න ඕනෑය
පොඩි මලකට
නිකමට මෙන් හිතන්නේ එහෙමය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ලොකු ගසකට"

Trackbacks

  1. [...] ලොකු ගසකට [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com