මම බියෙනි;ප්‍රේමයෙනි

1601011_10151969682636633_199252530_n

කෙටි වැසි අතර
දීර්ඝව තෙමෙමි
දිගු අකුණු ලත් හෙයින්
සියල්ල කෙටිව පවසමි
මම බියෙනි
ප්‍රේමයෙනි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මම බියෙනි;ප්‍රේමයෙනි"

Trackbacks

  1. [...] මම බියෙනි;ප්‍රේමයෙනි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com