තරුණ වීර බළල්රාළ

© David Charouz

බළල් කොට්ටෙන් පාවෙන හාදු දෙන
රුක්මන් රාමනායක තාප්පය උඩ
බළල් ගැටිස්සියන්ට විසිල් ගහන
රුක්මන් රාමනායක
දැම්මා නැට්ට කොඩියක් මෙන

කොට තාප්පෙන් කොන්ක්‍රීට් කණු උඩට මාරු වෙන
නොදන්නා බළල් නෝනාවරුන්ගේ නැටි සපා කන
දාමරික ලේන මරුවා පහත් වී බූල් බෝලයක් මෙන
පනින්නේ සපා කන්න රුක්මන් ගෙළ

මනමාලකම් පොඩ්ඩකට අමතක කර
තාප්පය උඩ නින්ජාවකු මෙන් තනි කකුලෙන් සිටින
නැට්ට අඩකුඹු කොට උල් දත් සේරම පෙන්නාගෙන
ඇහැට ඇහැ ඉල්ලන තරුණ වීර රුක්මන් තෙම

දාස්පෙතියා ගාල යට කිචිබිචියෙන්
බළල් ගැටිස්සියන් සැම
වන වනා රිබන් බැඳි නැටි තාලයට
කමෝන් රුක්මන් කියා සාමූහිකව හඬ තලන
දාමරික ලේන මරු ගෙළ විකල්ලෙන් සපා කාගෙන
වැ‍ටුණෝය පොදියක් දාස්පෙතියා දෙපෙතියා කරමින

රුක්මන්ය බළල් ලොම් කැටියක් කටින් ගෙන
ලේන මරුවාය බෙල්ලේ කෑල්ලක් අහිමිව
රුක්මනීය වනාගෙන රිබන් බැඳි නැට්ට මැෂිමක් විලාසෙට
බදාගෙන රුක්මන්ව කොට්ටා අත් විදාගෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "තරුණ වීර බළල්රාළ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com