හිතක නොව

d31c1ad762d1adef97442d902fad608d

මතක ඇත්තේ හිතක නොව
ඔබත්-මමත් නැති
වෙනත් අය ඇති
තැනක-දෙකකය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "හිතක නොව"

Trackbacks

  1. [...] හිතක නොව [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com