එදා හවස

f5a1a4d2b23798f32c1d513e598d4dea

ඉවර වෙන්නේ නැති එළියක් එක්ක
මුහුණට පාත් වී
කාල යානයකින්
එහේ-මෙහේ යාම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

3 Comments on "එදා හවස"

  1. උපේක්ෂා
    30/11/2014 at 6:43 am Permalink

    බොහොම රොමාතික අදහසක්…

  2. thanks.

Trackbacks

  1. [...] එදා හවස [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com