මුහුදට සිහිය නැතිවෙන බව දැන

10570456_10154480333465472_1149862577114983504_n

රාත්‍රියට
මුහුද ඇවිදින්න යන බව
සැවොම දන්නා රහසක්ද හිතවත

සිප්පි ක‍ටු නිසි තැන්වලට යොමු කරන
කකුළුවන්ය අනිසි ගමනින් ඇවිදින
මට්ටියෙකු-දෙන්නෙකු
ගොඩගලෙන් බිමට වැටෙන විට
ඇසී-නෑසී යන ළ‍තෝනියක් ඇත
ගොඩබිමෙන් එපිටට නොයන

රාත්‍රියට
මුහුදට සිහිය නැතිවෙන බව දැන
ඇගේ ‍රැළි සොරකම්කරන
කිඳුරියක් සිටිය හැකි බව කියමි මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මුහුදට සිහිය නැතිවෙන බව දැන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com