ඒ තරමටම සුවඳක්ද

10343524_627050057414792_3316036913569526431_n

ආදරය
ඒ තරමටම සුවඳක්ද

රෑ මැදක අවදි කර
යළි නිදන්නට නොදෙන
වැළඳගන්නට සිතින් ළතැවෙන
දොතොලක සීතලම සිහියට එන
අතින් ගිලිහී බිම වැ‍ටුණ
ආදරය
ඒ තරමටම සුවඳයිද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඒ තරමටම සුවඳක්ද"

Trackbacks

  1. [...] ඒ තරමටම සුවඳක්ද [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com