හැමදේම පහළ වෙන්න පෙර

10423734_10152555853051633_2411802084112401783_n

ප්‍රේමයට
දිය වී ඉවර වෙන්න පුළුවන්ද
සීනි කැටයක් මෙන්
හිම අහුරක් මෙන්
සායම් කැටයක් මෙන්
එකිනෙකා තුළ

සිරුරකට
වෙන් වී පවතින්න පුළුවන්ද
උණුසුමද
සුගන්ධයද නැතිව
හරියටම
හැමදේම පහළ වෙන්න පෙර සේම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "හැමදේම පහළ වෙන්න පෙර"

Trackbacks

  1. [...] හැමදේම පහළ වෙන්න පෙර [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com