අත් හැරෙන විට අතින් අත

944149_477591442310992_1331667193_n

වසන්තයේ මැද
හමුව
පමාවට කරුණු විමසනු යුතුද
වසන්තයට පෙර දු‍ටුවත්
අත් හැරෙන විට අතින් අත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "අත් හැරෙන විට අතින් අත"

Trackbacks

  1. [...] අත් හැරෙන විට අතින් අත [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com