ප්‍රේමයද වසය

tumblr_mkt86yGmiD1re949bo1_12801

Himali N. Liyanage සමඟ

ප්‍රේමයද වසය
විටින් විට
නියමිත මාත්‍රාවෙන්
ගන්න අමතක විට

බෙහෙතක් වගේ
හුස්ම නාලය
විවර කෙරුමට බොන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ප්‍රේමයද වසය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com