සිනාසී ඉවසන්න පුළුවන්ද

10532352_708104505929178_6101091478369694113_n

ගාලු පාරේ තැන් කිහිපයක්
බස් නැවතුමක්
ගීත රාශියක්
ඇති විට
මට ඔබ මතක් කරවන
සිනාසී ඉවසන්න පුළුවන්ද
තනිකමක් දැනෙන හැම දවසක්ම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සිනාසී ඉවසන්න පුළුවන්ද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com