හිම වැටෙන්නාක් මෙනි

10409700_658805870941338_6426813727219458202_n

උත්තරධ්‍රැවයට හිම වැටෙන්නාක් මෙනි
අපේ පෙම

මවිතවීමක් පවා අහිමිව
එකම සීතලකින් පීඩා විඳින
හිම වලසුන් නොවේ අප
වැ‍ටුණු හිම බෝල එකතු කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "හිම වැටෙන්නාක් මෙනි"

Trackbacks

  1. [...] හිම වැටෙන්නාක් මෙනි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com