අනල්ප වූ දිය සීරා ‍රැස

4ef8558f12df8b0d386e3f6095a8cda4

අප සතුව තිබූ ජීවිතය
එහි ක‍ටු සටහන
අනල්ප වූ දිය සීරා ‍රැස
සියල්ල එක මොහොතක අතුරුදන්ව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අනල්ප වූ දිය සීරා ‍රැස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com