ඔබ නෙළූ මිහිරි පල

10959576_826624234076561_5105238216453434471_n

ඔබ නෙළූ මිහිරි පල
තුඩඟ තබා නොතබා සු‍රැක
කුමට මා අත තබන්නෙද

හාමත්ව, පිපාසයද බලවත්ව
වැලි කුණා‍ටු බලාපොරොත්තුව
කාන්තාරය හරහා යන ගමන
මරණය පිණිස
එ'මඟ මිරිඟුවක මිස
නිල්ල නිලන ගහ කොළ මුණ නොගැසෙන

ඔබ නෙළූ මිහිරි පල
ඔබට
මට නෙළන්නට නුවමණා සියලු පල
ගස්වලට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඔබ නෙළූ මිහිරි පල"

Trackbacks

  1. [...] ඔබ නෙළූ මිහිරි පල [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com