මේසය දෙකෙලවර

10985396_858488634223454_7312945780471199140_n

අප
මේසය දෙකෙලවර

උනුන් සමඟ සිනාවීමට බැරිව
මඟ දමා ආ යතුරු සහ දොර කවුළු ගැන
යළි කතාබහ නොකරමින්
වේදනාවෙන් පීඩිත රතු ඇස් මත
රෝස ක‍ටු වුව නොතබමින්
ඉතාම කෙටි ගමනකය අප
ඒත් තවම මේසය දෙකෙලවර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මේසය දෙකෙලවර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com