පඩි කිහිපයක් බැස-නොබැස

11071419_858488907556760_2962247342008279309_n

ප්‍රේමය
තැබූ තැන ප්‍රවේසම් වී හිඳීවිද
පඩි කිහිපයක් බැස-නොබැස
ඉහළ-පහළ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පඩි කිහිපයක් බැස-නොබැස"

Trackbacks

  1. [...] පඩි කිහිපයක් බැස-නොබැස [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com