වැළලී ගිය ශිෂ්ටාචරයක් වාගෙයි ජීවිතය

Alexandra Eldridge, Musetouch

හැඟීම් කිහිපයක්
බිඳී යන විට වීදුරුවක් මෙන්
ඒ මත කැමැත්තෙන් අඩිය තබන
කැපී ලේ ගලන විට වේදනා නොදෙන
පැල්ලම් පමණක් ඉතිරි කරන

අහසට ශෝක වෙන්න නොදෙන
වැහි වලාකුළු වුණත් අහසෙම හංගන
වැළලී ගිය ශිෂ්ටාචරයක් වාගෙයි ජීවිතය
ලේයර කිහිපයකින් යළි යළි අපව හමු වන

ක‍ටු ඇනුණු තැන් සෝදා පිරිසිදු නොකර
සොයා ගනු නොහැකියි ලේ ගලන තැන
ප්‍රේමයේ පැල්ලම් දැන් හැමතැනම
ආදරය කිරීමෙන් නිතිපතා ඔබව වළකන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "වැළලී ගිය ශිෂ්ටාචරයක් වාගෙයි ජීවිතය"

Trackbacks

  1. [...] වැළලී ගිය ශිෂ්ටාචරයක් වාගෙයි ජීවිතය [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com