සෘතුවක හුදෙකලාව

11131727_871414152919343_7911628894375935759_n

හිම
කිසි දිනෙක දියව නොයයි අන්තයට
කාට හෝ අමතකව
සැඟවී හිඳියි කොහේ හෝ මුල්ලක
හිම පියල්ලක්

සෘතුවක දිග හුදෙකලාව ඉවසමින්
නොගැලපෙන ගස් සහ සුළඟ සමඟ ගැටෙමින්

විරහවත් ඒ වගෙයි
හැංගී හිඳියි නොගැලපෙන තැනක වුව
ප්‍රේමයේ ක‍ටු තුඩුද ගලවමින්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සෘතුවක හුදෙකලාව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com