ඇ‍රැඹුම

Photo by Elena Kalis

කුරුල්ලන්ට අත්ත‍ටුද
මලකට පෙතිද
සිහිනයකට නින්දක්ද
නොලැබෙනම විට
කවි උපදින

මල් පියළි මුහුණට වැටෙන විට
උණුසුම අත් හරින්නට බැරි විට
වැසි නොමැතිව
වීදුරුවේ පිනි පෙනෙන විට
කවි නතර වන

ජීවිතය ඇරඹෙන

When;
Birds miss their wings
A flower sheds her petals
A dream loses its’ slumber
Born; are the poems!

Once;
Petals fall caressing the face
Reluctant to giving up warmth
Dew drops appear on the windowpane
Even without rain
Die away; the poems!

Life begins…!

Translated by Manel K R Fernando

Photo by Elena Kalis

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඇ‍රැඹුම"

Trackbacks

  1. [...] ඇ‍රැඹුම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com