ආදර පැමිණිලි

E N J O • M A T H E W

ඊයේ
ගසක පිපී තිබුණු පොහොට්‍ටුවක්
අද අතුරුදන්ව

පැමිණිලි
ආදර පැමිණිලි
කිසි තැනක ලියන්නට අවසර නුදුන්න
යන බව කියන්නට අමතකව ගිය
සුපුෂ්පිත ඔබ

ඈත වීදි කොණකින්
මෑත ලී දොරකින්
කලබලෙන් දොර ඇරෙන මෝටර් රථයකින්
මතු වනු ඇතැයි සිතාගෙන
වැ‍රැදි තැන මඟ බලමි
මඟ ඇරෙන බව දැන දැනම මඟ බලමි

මගේ ඇස් ඇතුළත නොගිලෙන දීප්තිය
නිවී යන පහනක මන්දාලෝක සුදීප්තිය
සියල්ල එක මිටට ගුලි කරගෙන
මඟ බලමි
ඒත් වැ‍රැදි තැන
මඟ ඇරෙන බව දැන දැන

සේයාරුව : E N J O • M A T H E W

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ආදර පැමිණිලි"

Trackbacks

  1. [...] ආදර පැමිණිලි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com