සිහිසුන් තාරකා

10405430_781617021899057_1281330874447294551_n

සිහිසුන් තාරකා
වැටි වැටී පොළොවට
හොයන්නේ කාවද
දන්නවාද ඔබ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "සිහිසුන් තාරකා"

Trackbacks

  1. [...] සිහිසුන් තාරකා [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com