ප්‍රේමය ගුම් නඟන්නේ නැතැයි

Closer___by_Khomenko

කමා කළ මැන;

ප්‍රේමය ගුම් නඟන්නේ නැතැයි
චෝදනා කළාට

ඔරුව නවතා
හබල ගෙන ආවාට
පෙනීම වැඩි කර ගන්නට
ඇස් කාචයක් සවි කර ගත්තාට
අවසන අන්ධ වූවාට
කමා කළ මැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ප්‍රේමය ගුම් නඟන්නේ නැතැයි"

Trackbacks

  1. [...] ප්‍රේමය ගුම් නඟන්නේ නැතැයි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com