ප්‍රේමය ඒ තරමටම අනර්ථයකි

 

10462721_852774921458599_331820592187128805_n

ප්‍රියය
අපිරිමිත මීදුමකි ප්‍රේමය
ඔබ-මොබ පෙනෙතැයි සිතා
අඩමානයට අඩිය තැබුව
දන්නා මඟක-නොදන්නා මොහොතක
පා පැකිලී වැ‍ටුණ

මීදුම පහව යතැයි කිසිවකු කියුව
ඉන් පසු කුණා‍ටු කිහිපයක් හමා ගිය
මුලින් ඉදිරී ගිය ගස් අතර
විදුලි සැර වැදී අඩපනව
යම් දිනෙක සිහි ලබන්නට සිතුව

ප්‍රියය
අපිරිමිත අන්ධකාරයකි ප්‍රේමය
එක මොහොතක ආලෝකයකින්
පතුළටම කඩා වැ‍ටුණ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ප්‍රේමය ඒ තරමටම අනර්ථයකි"

Trackbacks

  1. [...] ප්‍රේමය ඒ තරමටම අනර්ථයකි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com