අප දෙදෙන පමණක්ම

Michel Perez2

එකිනෙකා වෙත උමතු වීමට පෙර
ගිවිසුම් කඩ කළ යුතුද
පා මුදු ලිහිල් කළ යුතුද

තදින් සිපගත් උරහිස
සෙමින් අල්ලා හුන් අත්ලද
දියට අත් හළ යුතුද
වසන්තයෙන් ගිම්හානයට මාරු වන්නක් මෙන්
සියල්ල වෙනස් කළ යුතුද

උමතු වන්නේ යළිත් අප දෙදෙන
සෘතුවක්-උරහිසක්-කොපුලතක් නොව
අප දෙදෙන
වෙනත් දෙදෙනෙකු වෙතය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "අප දෙදෙන පමණක්ම"

Trackbacks

  1. [...] අප දෙදෙන පමණක්ම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com