කවි බසෙන් තොරව

10325690_850439575025467_7588205853758206292_n

ගැස්සුනොත් හදවත නතර වෙන
ප්‍රේමයෙත් එහෙම අවදියක් තිබෙන

දැන් හෘද නාලිකා කිහිපයක් අවහිරව
කවි බසෙන් තොරව හදවත නතර වෙන්න යන

'වෙලාවක් නෑ'
කෙටි පිළිතුරක් ලැබෙන
එදාමයි නතර වෙන්න තිබුණේ හදවත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කවි බසෙන් තොරව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com