මට රිදෙන

11428002_850268321709259_6845584141168291929_n

ඔබ;
මම හොඳටම දන්න සුළඟ
හමා ගියත්-නොගියත්
මට රිදෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මට රිදෙන"

Trackbacks

  1. [...] මට රිදෙන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com