සාංකාව:

11667449_865646956838062_6191291043799619859_n

වැහි ලිහිණියන් මඟ හැරීම
අහුලාගෙන එමියි කී කුඩා කුරුලු පිහා‍ටුවද
නොදැනීම බිම වැටීම

මලින් සජ්ජිත මිටියාවතක
දෑස් අන්ධව සැරිසැරීම
පසුදිනම ඔබට ඒ මල්වල පැහැය
හරියටම,
දැන ගනු ඕනෑ වීම

නොදැන දිය පහරකට වැටීම
එහිම ගිලී දියබැත් වීම
දිය සෙවළ බැඳුණු ගලක හිස වැදීම

තාවකාලිකව,
සදාකාලික යැයි කියූ යමක්
අමතක වීම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සාංකාව:"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com