විදාරණය

294051_418329821569780_658582956_n

ගිනි කන්දක් මෙන්
මගේ පාඩුවේ මට විදාරණය වෙන්නයි කියා
ඔබේ පාඩුවේ ඔබ ඉන්නේ කොහොමද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "විදාරණය"

  1. Chevindu
    23/07/2015 at 10:23 am Permalink

    නිෂ්ක්‍රීය මම
    සක්‍රිය උඹත් එක්ක
    බම්බු ගහන්නද?

Trackbacks

  1. [...] විදාරණය [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com