හිස් අසුන

open_door

ඔබේ ළඟ ඔය හිස් අසුන
වාඩි වී ඉන්නැයි බල නොකරන

නැගිට යන්නට ඉඟි කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "හිස් අසුන"

 1. වර්ණ
  16/08/2015 at 11:53 am Permalink

  දුටුවෙ හිසසුන පමණමද
  සොඳුරු නුඹ නුදුටුද
  දෙතොල් ඉල්ලන
  උණුසුම් තේ බඳුන…

Trackbacks

 1. [...] හිස් අසුන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com