මීදුමෙන් කරදරද ඔබට

06298b5f45701e5ac3f08fe95d00d156

අනාරාධිතව වෙළෙන
සිසාරා හමා නොයන
සීතලම දනවන
ප්‍රහර්ෂය එයම වෙද

ඒ සා ප්‍රීතිමත් මොහොතකද
මීදුමෙන් කරදරද ඔබට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මීදුමෙන් කරදරද ඔබට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com