ශෝකය සහ ප්‍රේමය අතර

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

කොතරම් දේ තිබිය හැකිද
ශෝකය සහ ප්‍රේමය අතර

කිසිඳා නොහඬන පෙම්වතුන් මෙන්
අලුතින් පටන් ගත නොහැක
තිබෙන ජීවිතය අපට

වෙන නමක් දෙනු හැක
වෙන ගමක යනු හැක
පොදි බැඳන් සියල්ලම
ශෝකය සහ ප්‍රේමය අතර

හිමාලි එන්. ලියනගේ සමඟ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ශෝකය සහ ප්‍රේමය අතර"

Trackbacks

  1. [...] ශෝකය සහ ප්‍රේමය අතර [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com