නිශ්ශබ්ද හැන්දෑව

depressed man

හැන්දෑව නිශ්ශබ්දය
මුහුද හා රණ්ඩු කර
කෙස් කළඹ ලිහාගෙන පැමිණෙන සුළඟ ය
සුළඟින් කම්මුල් පහර ලත් මලානික මල් ය

හා හොඳයි
බිම වැටෙන්නම්
මං මැරෙන්නම් කියන ඉන්දියානු පිච්ච ය

මාන්නක්කාර බළලුන් රවටන
කවුඩු පණික්කියන් ය
රවුල් ගස් උස්සමින් වයර්වලට රවන අතර ම
බිම වැටෙන වියළි කොළ ය

ඒ උදෑසන ආ ලියමන ය
කීතු කර ඇද පාමුල තිබෙන පණිවිඩය ය
පෙම්පත ය
ඉතිං හැන්දෑව නිශ්ශබ්ද ය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "නිශ්ශබ්ද හැන්දෑව"

Trackbacks

  1. [...] නිශ්ශබ්ද හැන්දෑව [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com