නිශ්ශබ්ද චලිතයකි ඔබේ නැවතීම

Margarita Kareva

පාද ජාලා සැලෙන
රෝස පෙති බි‍ඳෙන
කරුවලකි ආලෝකය

මම නැවතුණ තැනම නැවතුන
නිශ්ශබ්ද චලිතයකි ඔබේ නැවතීම

සේයාරුව :   M   A  R  G  A  R  I   T  A  .    K  A  R  E  V  A

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "නිශ්ශබ්ද චලිතයකි ඔබේ නැවතීම"

  1. වර්ණ
    24/08/2015 at 9:39 am Permalink

    හිත නවතින කෙම් බිමකි හිතනලන්තය
    ජයවේ අමිලානි

Trackbacks

  1. [...] නිශ්ශබ්ද චලිතයකි ඔබේ නැවතීම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com