කාමරයේ සිටි ඔබ යන්න ගොසිනි

5595043335_3265ff28e1_b-1

මට නොපෙනෙන්න පෙනි පෙනී ඔබ;
දිවා කළ උද්‍යානයේ ඇවිදින
සවස් කළ කාරයේ සැර නිවා කල්පනාවක
පියගැට පෙළ නොනැග අත්වාරුව අල්ලාගෙන

එහෙම විට
සමහර දාක හවසට මම;
බාගෙට නිම කළ ගරා වැ‍ටුණු ගෙයක් උඩට
මුහුද පෙනෙන'යුරු බලමි
මුහුදු කිහිපයක් තරණය කර
පණිවිඩ එතැයි සිතමි
හිස නවාගෙන පඩිපෙළ බැස එමි

දුම්රථය ඇතුළත ආර්ජිත් සිං අසමි
ඔබ තිළිණ දුන් කවි පොතක් පෙරලා බලමි
යළි පිරික්සමි
තැවෙමි

එහෙම හවසටත්
කාමරයේ සිටි ඔබ යන්න ගොසිනි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "කාමරයේ සිටි ඔබ යන්න ගොසිනි"

Trackbacks

  1. [...] කාමරයේ සිටි ඔබ යන්න ගොසිනි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com