ක්ෂුද්‍රව

6a1ff9fce7d522755029830362f6318d

නගරය මැද
වැ‍ටුණු
ඉඳික‍ටුවක් මෙන්
ක්ෂුද්‍රව
පල රහිතව

මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ක්ෂුද්‍රව"

Trackbacks

  1. [...] ක්ෂුද්‍රව [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com