පැය අටක ක්‍රීඩාව

11215801_891351300937187_6120662668879381246_n

යකඩ සැට්ටය
කදිමට ගැලැපේ
මිමි නොගෙන මැසුවාට

තොප ඊතළ දරන
අගක විස සුඟක් තවරන
නොනැවතී ඉලක්කගත වන
පැය අටක ක්‍රීඩාවකි මෙය
කිසිම නීතියකට යටත් නොවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පැය අටක ක්‍රීඩාව"

Trackbacks

  1. [...] පැය අටක ක්‍රීඩාව [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com