පිලිස්සුණ රාත්‍රියේ අඩ යම

dc5e180fe618717b43f413a3c32d060f

නාදුනන දෙතොලක් ගැටී
පිලිස්සුණ
රාත්‍රියේ අඩ යම

දැන් මේ අලුයම
සිසිල ද කීතු වන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පිලිස්සුණ රාත්‍රියේ අඩ යම"

Trackbacks

  1. [...] පිලිස්සුණ රාත්‍රියේ අඩ යම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com