ඇය කරන පිළිවෙලටම

90e279dadc0a0cb9e68de439abde0905

'ඔබට;
දෙළුම් ඇට විසුරවන්නත් පුළුවන
පැණි රසැති යුෂ බිඳක්
මුවඟින් මුවඟකට
මාරු කරන්නත් පුළුවන

කැබලිව කුඩු විසිවුණ දවසක්
මුල සිට අලවන්නත් පුළුවන'

සමහර විට
සමහර දෑ
ඇය කරන පිළිවෙලටම
රස නොදැනෙන්නත් පුළුවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඇය කරන පිළිවෙලටම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com