ශෝකයක් වුව එතරම් රළ නොගසන

cd2df0814412217979d668563f5cb905

මඟ නතර වූ වාහනයක මම
අලුත් නගරයකදී
ඔබව මුණ ගැසෙන්නට පතන

ගැස්සෙන උරහිස
පින්තාරු නොකළ මුහුණක
අදීප්තිමත් සැණකෙළියක
එළිය සොයන

අන්තිමට;
ශෝකයක් වුව එතරම් රළ නොගසන
ප්‍රීතියක් වුව ඇති තරම් පෙණ නොනගන
ඇති වෙන-නොවෙන-නැසෙන
ප්‍රේමය සමඟ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ශෝකයක් වුව එතරම් රළ නොගසන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com