එතෙක් ඔබ

afea605f49a8e69aa37067d2d272cf03

පතොරමක් මෙන්
තුවක්කුවකින් ගිලිහුණ
ඕනෑ අතක යන්න
ඉලක්කය මඟ හැර

එක්කෝ ඔබ පිපිරෙන්න
එක්කෝ ඔබ අතරමං වෙන්න
මම ඔබට කුඩා පිස්තෝලයක් එවන්නම්
නිශ්චිත ඉලක්ක ගන්න ඕනෑ විට

එතෙක් ඔබ;
නිකරුණේ ගලා යන්න
නිකරුණේ පිපිරෙන්න.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "එතෙක් ඔබ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com