කඩු වැනෙනවා පෙනෙනකොට

734d9b338974b6c90eaa5fffc8909073

කඩු වැනෙනවා පෙනෙනකොට
පිල්ලම්වලින් ලේ ගලනකොට
මොන බම්බුවක්ද මානව ප්‍රේමය
අනිනවා මිස හදවත පසා වෙන්නම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "කඩු වැනෙනවා පෙනෙනකොට"

Trackbacks

  1. [...] කඩු වැනෙනවා පෙනෙනකොට [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com