තවම ලේ ගලන

600cd3452a1c9d784c4f9bc0c6a752cd

තවම එතරම් තනි නැත;
අත් හළද අත
නොතකා සිටියද සිනහව
ගලවා ගත නොහැක
ළය සිදුරු කළ පිහි තලය

ඔබ එවූ ත්‍යාගය
මා සිරුර තුළ
තවම ලේ ගලන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "තවම ලේ ගලන"

Trackbacks

  1. [...] තවම ලේ ගලන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com