විකටයි මේ මොහොත

18f2ce968d23245e32937d9312566506

විකටයි මේ මොහොත
මට ඔබව හිනස්සන්න නුවමණා වුවත්
මගේ ඇතුළත විහිලු සහසක්
කිති කවමින් මාව හිනස්සන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "විකටයි මේ මොහොත"

Trackbacks

  1. [...] විකටයි මේ මොහොත – හිතනලන්තය [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com