විරාමයට පෙර

image

පිරුණු බඳුන;
පුරව පුරවා මට ම පිරිනමන
බිඳක් බොනු බැරිව
ඉහිරවා ගන්න

මේ ශෝකී නාටකය
විරාමයට පෙර
හැමදාම නිමා වෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "විරාමයට පෙර"

  1. සමහරු ශෝක වෙන්නේ.. බඳුන හිස් උනත් පුරවලා දෙන්න උවමනාවක් නැති නාටක ඉවරනොවී දිගට දිගට ඇදෙනකොට..

Trackbacks

  1. [...] විරාමයට පෙර [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com